QUICK SCAN CONTRACTEN EN AVG-SCAN

Quick scan contracten

VVA kan uw organisatie ondersteunen bij het scannen van contracten, contractbrieven en algemene voorwaarden. Via een quick scan wordt door ons inzichtelijk gemaakt of deze documenten goed zijn geformuleerd en/of aanpassing behoeven. Op deze wijze worden uw rechten, verplichtingen, aansprakelijkheden en risico's in beeld gebracht.

Zaken waar wij voorts bij de quick scan op letten zijn de wijze van opzeggen, tussentijdse beëindiging/ontbinding, geheimhouding/persberichten, intellectuele eigendomsrechten, overmacht, overdracht rechten en verplichtingen, aansprakelijkheid, exoneraties, ontbindende voorwaarden, opschortende voorwaarden, onvoorziene omstandigheden, boetes, zekerheden, geschillenregeling, al dan niet van toepassing verklaring algemene voorwaarden, etc.

AVG-scan

VVA scant in nauwe samenwerking met omniseq.nl in hoeverre uw organisatie voldoet aan de AVG. Deze scan bestaat uit een serie interviews met betrokkenen uit uw organisatie, gevolgd door de presentatie van een rapport waarin wordt aangegeven op welke terreinen acties vereist zijn om AVG compliant te worden. Desgewenst kunnen VVA en omniseq.nl u helpen bij de implementatie hiervan.

AVG-Audit

Jaarlijks brengen VVA en omniseq.nl in kaart of de beveiligingsmaatregelen, die u hebt toegepast, nog effectief zijn of wellicht aanpassing behoeven. Met het rapport, dat u ontvangt kunt u aantonen dat u voldoet aan de eisen die de AVG stelt aan het periodiek evalueren van uw beveiligingsmaatregelen. Als lacunes of problemen worden ontdekt, kan VVA/omniseq u desgewenst helpen deze op te lossen.