TRAININGEN EN CURSUSSEN

 VVA verzorgt de praktijkgerichte training "Opstellen, beoordelen en beheren privaatrechtelijke en publiekrechtelijke contracten" die de cursisten de juridische basiskennis biedt voor het onderhandelen, afsluiten, toetsen en adequaat beheren van contracten. Daarbij staan het deskundig en effectief opstellen van contracten centraal, opdat onacceptabele risico´s, aansprakelijkheden en schades kunnen worden voorkomen.

Tijdens de training komen onder meer onderwerpen aan de orde zoals de pré-contractuele fase/onderhandelingsfase, intentieverklaringen, standaard- en maatwerkcontracten, het soort contract, specifieke juridische clausules, het opstellen van contracten, volmachten en vertegenwoordigingsbevoegdheid, algemene voorwaarden, de inhoud van offertes, raamcontracten, publiekrechtelijke contracten, faillissement, mandaat/volmacht en contractbeheer.  De training is bestemd voor juristen en niet-juristen, kortom iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk regelmatig met contracten te maken heeft of belast is met het opstellen, beoordelen of beheren daarvan.   

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie geldt. De training "AVG voor het MKB" geeft u een praktische uitleg over de AVG en aanverwante wetten. U leert stapsgewijs hoe u conform de AVG dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe u kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy van burgers van de EU ('betrokkenen'). Tijdens deze training leert u precies wat voor u van belang is,  zoals onder meer: 

 • wat persoonsgegevens zijn en wat niet; hoe om te gaan met bijzondere persoonsgegevens, 
 • wanneer u 'verwerkingsverantwoordelijke' bent en wanneer 'verwerker', en waarom dat van belang is
 • welke rechtsgronden u wanneer toepast en waarom en hoe u 'toestemming' zo mogelijk vermijdt 
 • welke rechten betrokkenen altijd hebben en welke soms
 • hoe ze die moeten kunnen uitoefenen, en wat dan uw plichten zijn
 • hoe u bijhoudt welke persoonsgegevens u heeft (verwerkingsregister)
 • wanneer u een Functionaris Gegevensbescherming nodig heeft en wanneer niet
 • wanneer u een Gegevens Bescherming Effect Beoordeling moet doen en wanneer niet
 • welke technische maatregelen u moet treffen om persoonsgegevens te beschermen
 • welke organisatorische maatregelen u hiervoor moet treffen
 • of en hoe u een onverhoopt datalek moet melden  

De trainingen worden gegeven door docenten met ruime praktijkervaring.